ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : Thesis Database

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy: NSA) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต่อมา จึงได้ขยายบทบาทเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (Program for ECTI Human Resource Development Center: Continue Reading →

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์ : วารสารสหสาขาวิชาการ

วารสารปัญญาภิวัฒน์ เป็นวารสารสหสาขาวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร นวัตกรรมการจัดการเกษตร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลิกเลย!!!! ฐานข้อมูลวารสารปัญญาภิวัฒน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้บริการห้องสมุด

             เนื่องด้วยมีการแก้ไขระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และการดำเนินการกรณีสมาชิกค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือค้างชำระค่าปรับ หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ห้องสมุดจะมีการประกาศรายชื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทราบ ตามรายละเอียดดังนี้ ประกาศ เรื่องการให้บริการห้องสมุด (ฉบับที่ 2)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Self check และ Opac)

เรียนอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านโปรดทราบ!!!                 เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและเว็บสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงระบบการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการ ยืม-คืน ผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ (self check) และระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Opac) โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมาชิกประเภทนักศึกษา username : รหัสนักศึกษา (เช่น 0556504020) password  : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก บุคลากรและบุคคลภายนอก username : รหัสบัตรประชาชน Continue Reading →

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo 1 ก.ค.- 30 ก.ย.59

ฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปมัลติมีเดีย ฟัง พูด อ่าน เขียน สนใจ    คลิกเลย! http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=uninet70  

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ iGlibrary ตั้งแต่ 1ก.ค.-31ส.ค.59

ฐานข้อมูลออนไลน์ “iGLibrary” เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบฉบับเต็ม (full text) จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ มากกว่า 90,000+ ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและภาษาศาสตร์ มนุษย์และสังคมศาสตร์ สามารถ Download, copy, print, share ได้ Continue Reading →

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ตั้งแต่ 15 มีนาคม-30 กันยายน 2559

ฐานข้อมูล Food Science Source เป็นฐานข้อมูลเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง จำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ รวมถึงบทความฉบับเต็ม รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิก และเนื้อหาอื่นๆ   สนใจคลิกเลย !!!    ฐานข้อมูล Food Science Source

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2559

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ HTML ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC , Continue Reading →

ฐานข้อมูลทดลองใช้ “Skillsoft Courseware”

ฐานข้อมูลออนไลน์ Skillsoft Courseware เป็นฐานข้อมูลประเภทหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนและด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะ การพัฒนาการเรียนรู้ และโอกาสในการจ้างงาน ที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ กรณีศึกษา หนังสือ ฯลฯ จากสำนักพิมพ์ skillsoft ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ Business Skill, Desktop Skill, IT Skill, Analyst Research, Compliance, Engineering, Government, Well-being, Certification ที่มาพร้อมด้วยผู้ชี้แนะคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง Continue Reading →